Seirbhisí do bhaill Altram

Bronnann ballraíocht le hAltram na seirbhísí seo a leanas:
· Seirbhís tacaíochta réigiúnacha do ghrúpaí luathbhlianta lán-Ghaeilge
· Seirbhís na speisialtóirí luathbhlianta
· Tacaíocht réamhchigireachta de réir riachtanais
· Bunthacaíocht do naíonraí úra
· Oiliúint inseirbhíse
· Laethanta cnuasoiliúna
· Traenáil ar théamaí churaclaim agus teanga
· Pleanáil churaclaim do naíonraí/fhoireann nua
· Traenáil de réir tosaíochtaí na Roinne Oideachais
· Comhdháil bhliantúil
· Traenáil maidir le cosaint leanaí
· Ceardlanna saincheaptha
· Tacaíocht agus comhairle do choistí bainistíochta
· Áiseanna Gaeilge luathbhlianta

Má leanann tú an nasc seo, gheobhaidh tú tuairisc bhliantúil Altram 2014-2015. Tá clár oibre Altram leagtha amach sa tuairisc sin.

Services for Altram members
Altram membership provides the following services
· Regional support service for Irish-medium early years groups
· Early years specialist service
· Pre-inspection support
· Support for new naíonraí
· In-service training
· Cluster training days
· Training on curriculum and language themes
· Curriculum planning for new naíonraí/staff
· Training according to DE priorities
· Annual conference
· Safeguarding training
· Tailored workshops
 · Support and advice to management committees
· Irish language early years resources
 

If you follow this link, you will find Altram's 2014-2015 annual report. Altram's programme of work is laid out in this report.