Ráiteas Misin

Cúram luathbhlianta ardchaighdeáIn trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn agus tacú le rannpháirtíocht theaghlaigh mar bhunchloch i bhforbairt phobal na Gaeilge

Is eagras réigiúnach Altram a chuireann fáilte roimh chách, beag beann ar chúlra nó slí bheatha. Bunaíodh Altram in 1990 ag grúpa tionscnaimh pobalbhunaithe Gaeilge leis na haidhmeanna seo a leanas a chur i gcrích:

 • acaíocht, traenáil agus comhairle a chur ar fáil don tsoláthar luathbhlianta Gaeilge atá ag síorfhás, tuismitheoirí agus coistí san áireamh; 
 • tionchar a imirt ar fhorbairt phobal Gaeilge ina bhfuil meas ar an teanga agus ina labhraítear í; 
 • forbairt a dhéanamh ar sholáthar ardchaighdeáin luathbhlianta trí mheán na Gaeilge mar dhúshraith ag an phobal seo; 
 • forbairt a dhéanamh ar sholáthar ardchaighdeáin luathbhlianta trí mheán na Gaeilge mar dhúshraith éifeachtach ag an tumoideachas; 
 • spreagadh agus tacú le rannpháirtíocht thuismitheoirí i bhforbairt phobal na Gaeilge; 
 • spreagadh agus tacú le rannpháirtíocht thuismitheoirí maidir le hoideachas a bpáistí; 
 • leathnú amach na Gaeilge don phobal ina iomláine; 
 • tábhacht an tsoláthair luathbhlianta trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn.Boats
Mission Statement

To promote high quality early years childcare through the medium of Irish

and to support family involvement as a keystone in the development of an Irish language community

      Altram is a regional organisation which welcomes everyone regardless of their background or way of life.

      Altram was established in 1990 by a group of community based Irish language projects to achieve the following

      aims:

 • offer support, training and advice to the growing Irish language early years provision, including parents and committees; 
 • contribute to the development of an Irish language community in which Irish is valued and spoken; 
 • develop quality Irish-medium early years provision as a foundation for this community; 
 • develop quality early years provision as an effective basis for an immersion programme; 
 • encourage and support the participation of parents in the development of an Irish language community; 
 • encourage and support the participation of parents in their children’s education; 
 • make Irish accessible to all in the wider community; 
 • promote the importance of Irish-medium early years provision.