Ráiteas Misin

Cúram luathbhlianta den ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn agus tacú le rannpháirtíocht theaghlaigh mar bhunchloch i bhforbairt phobal na Gaeilge

Is eagras réigiúnach Altram a chuireann fáilte roimh chách, beag beann ar chúlra nó slí bheatha. Bunaíodh Altram in 1990 ag grúpa tionscnaimh pobalbhunaithe Gaeilge leis na haidhmeanna seo a leanas a chur i gcrích:

 • Tacaíocht, traenáil agus comhairle a chur ar fáil don tsoláthar luathbhlianta Gaeilge atá ag síorfhás, tuismitheoirí agus coistí san áireamh
 • Tionchar a imirt ar fhorbairt phobal Gaeilge ina bhfuil meas ar an teanga agus ina labhraítear í
 • Forbairt a dhéanamh ar sholáthar ardchaighdeáin luathbhlianta trí mheán na Gaeilge mar dhúshraith ag an phobal seo
 • Forbairt a dhéanamh ar sholáthar ardchaighdeáin luathbhlianta trí mheán na Gaeilge mar dhúshraith éifeachtach ag an tumoideachas
 • Spreagadh agus tacú le rannpháirtíocht thuismitheoirí i bhforbairt phobal na Gaeilge
 • Spreagadh agus tacú le rannpháirtíocht thuismitheoirí maidir le hoideachas a bpáistí
 • Leathnú amach na Gaeilge don phobal ina iomláine
 • Tábhacht an tsoláthair luathbhlianta trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn

Boats

Mission Statement

To promote high quality early years childcare through the medium of Irish

and to support family involvement as a keystone in the development of an Irish language community

      Altram is a regional organisation which welcomes everyone regardless of their background or way of life.

      Altram was established in 1990 by a group of community based Irish language projects to achieve the following aims:

 • Offer support, training and advice to the growing Irish language early years provision, including parents and committees
 • Contribute to the development of an Irish language community in which Irish is valued and spoken
 • Develop quality Irish-medium early years provision as a foundation for this community
 • Develop quality early years provision as an effective basis for an immersion programme
 • Encourage and support the participation of parents in the development of an Irish language community
 • Encourage and support the participation of parents in their children’s education
 • Make Irish accessible to all in the wider community
 • Promote the importance of Irish-medium early years provision