Seirbhísí do bhaill Altram

Bronnann ballraíocht le hAltram na seirbhísí seo a leanas oraibh:
· Seirbhís tacaíochta réigiúnacha do ghrúpaí luathbhlianta lán-Ghaeilge
· Seirbhís na speisialtóirí luathbhlianta
· Tacaíocht réamhchigireachta de réir riachtanas
· Buntacaíocht do naíonraí úra
· Laethanta cnuasoiliúna
· Traenáil ar théamaí curaclaim agus teanga
· Pleanáil churaclaim do naíscoileanna/fhoireann nua
· Traenáil de réir thosaíochtaí na Roinne Oideachais
· Comhdháil bhliantúil
· Traenáil maidir le cosaint leanaí
· Ceardlanna saincheaptha
· Tacaíocht agus comhairle do choistí bainistíochta
· Áiseanna Gaeilge luathbhlianta

 

Services for Altram members
Altram membership provides the following services
· Regional support service for Irish-medium early years groups
· Early years specialist service
· Pre-inspection support
· Support for new naíonraí
· Cluster training days
· Training on curriculum and language themes
· Curriculum planning for new naíscoileanna/staff
· Training according to DE priorities
· Annual conference
· Safeguarding training
· Tailored workshops
 · Support and advice to management committees
· Irish language early years resources