Nuacht

Imeachtaí atá ag teacht aníos - Fómhar 2018

Thursday 6 September 2018

Comhdháil Altram - Altram conference

Fáilte roimh chách - all welcome

Dáta: 12.10.2018

Áit: Óstán Dhún Sailí, Aontroim - Dunsilly Hotel Antrim

Am: 9.30-2.00 pm

Ábhar: Adverse Childhood Experiences agus Support Material for CCEA Preschool Curricular Guidance (2018)

Níos mó eolais le teacht - more information to come

Fáilte roimh chách - all welcome

 

Ceardlann bhainistíochta

Dáta: 20.10.2018

Áit: An Carn

Am: 9.30-1.30 pm

Beidh ionchur ó Jill Garland ann faoi ról an choiste maidir le pleanáil do fhorbairt agus do fhéinmheastóireacht ag úsáid an Inspection and Self Evaluation Framework (ISEF).

There will be input from Jill Garland about the role of the committee regarding planning for development and self evaluation using the Inspection and Self Evaluation Framework (ISEF).

Fáilte roimh bhaill choiste - welcome to committee membersTá traenáil ag teacht aníos....

Monday 30 July 2018

Cnuasoiliúint
29.08.18 NICVA, Béal Feirste
30.08.18 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh ionchur tábhachtach ar an timthriall pleanála ó Jill Garland ón Education and Training Inspectorate.

Cluster Training
29.08.18 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.18 Rathmore Centre, Derry

There will be important input about the planning cycle from Jill Garland from the Education and Training Inspectorate.Caipéis nua CCEA

Friday 6 July 2018

Tá Curricular Guidance for Pre-School Education leasaithe ag CCEA. Tá an cháipéis ar fáil anseo: http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Tá Altram ag forbairt cáipéise thacaíochta do shuíomhanna lán-Ghaelige. Beidh seo ar fáil roimh i bhfad. Beidh sonraí ar shuíomh gréasáin Altram.

CCEA has revised its Curricular Guidance for Pre-School Education. The document is available here:  http://ccea.org.uk/curriculum/pre_school.

Altram is developing a support document for Irish-medium settings. It will be available shortly. Details will be on Altram's website.Cosaint Leanaí

Monday 2 July 2018

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 23.08.18 in Óstán Walsh, Machaire Rátha.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 23.08.17 in Walsh's Hotel, Maghera.

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag:https://www.altram.org/traen%C3%A1il-cosaint-leanai-child-protection-tra...

 Clár traenála

Thursday 14 June 2018

Tá clár  traenála Altram 2018-2019 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2018-2019 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2018-2019 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2018-2019 training dates.  Comhghairdeas

Monday 4 June 2018

Tá lúcháir ar Altram cur in iúl gur bhronn Families First gradam gaisce saoil ar ár mball boird Sue Pentel ag an deireadh seachtaine. Ár gcomhghairdeas le Sue don ainmniúchán agus don ghradam tuillte go mór. 

Altram is delighted to announce that board member Sue Pentel received a lifetime achievement award from Families First at the week-end. Our congratulations go to Sue for this well-deserved nomination and award. GDPR

Tuesday 15 May 2018

Tá traenáil General Data Protection Regulation (GDPR) ar fáil ag an Pháirtíocht Chúram Leanaí: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/

General Data Protection Regulation (GDPR) training is available at the Childcare Partnerships: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/Seoladh taighde

Thursday 10 May 2018

Sheol POBAL taighde inniu ar thraenáil, ar bhreisoideachas agus ar ghníomhaíochtaí fostaíochta maidir le hiardhaltaí gaeloideachais i mBéal Feirste ó d’fhág siad scoil, ó na 1970í go dtí an lá atá inniu ann.

Taighde an-suimiúil atá ann a léiríonn na saghasanna torthaí a bhain iardhaltaí amach ó naíscoil go hardleibhéal. Lean an nasc leis an taighde a fheiceáil – ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla: http://www.pobal.org/gaeilge/news/lainseail-tuairisc-taighde-pobal-eispe...

Pobal launched research today on the training, further education and employment activities of ex-pupils of Irish-medium education in Belfast since they left school, from the 1970s up to the present day.

This is very interesting research and shows the kind of outcomes for former pupils of  Irish-medium education from nursery through to A Level. Follow this link to see the report – available in both Irish and English: http://www.pobal.org/gaeilge/news/lainseail-tuairisc-taighde-pobal-eispe...Bogadh oifige/office move

Monday 23 April 2018

Tá Altram Bhéal Feirste ag bogadh! Tá ár n-oifig nua in aice linn ach i bhfad níos fóirsteanaí. Tá ár seoladh nua:

Oifig 1

Teach an Mhuilinn

Ionad an Dá Spuaic

155 Sr.  Northumberland

Béal Feirste

BT13 2JF

(uimhir gutháin agus gach rud eile mar a gcéanna).

 

Altram Belfast is moving! Our new office is just beside us but much more suitable. Our new address is:

Office 1

Mill House

Twin Spires

155 Northumberland St.,

Belfast

BT13 2JF

(phone number and everything else the same)GDPR

Thursday 19 April 2018

Ag ullmhú do GDPR

Athrófar reachtaíocht um chosaint sonraí ar 25ú Bealtaine 2018 agus beidh ar eagrais a bheith ullmhaithe don General Data Protection Regulation (GDPR). Tá beart uirlisí curtha ar fáil ag Oifig an Chomisinéara Cosanta Sonraí le cuidiú leis an ullmhu seo. Tá siad ar fáil ar líne ag: https://ico.org.uk/for-organisations/business/

Reáchtáil an Childcare Partnership (CCP) cúrsaí ar an ábhar seo agus táthar ag súil le níos mó a reáchtáil sa todhchaí. Coinnigh súil ar an rannóg thraenála ar shuíomh an CCP. Cuirfidh NICVA traenáil ar fáil ar an GDPR fosta, lean an nasc thíos le níos mó eolais a fháil: http://www.nicva.org/gdpr.

Getting ready for the GDPR

Data Protection law is changing on 25 May 2018 and all organisations need to be ready for the General Data Protection Regulation (GDPR).  The Information Commissioner’s Office has produced a range of tools to help you prepare. These are available online at: https://ico.org.uk/for-organisations/business/

The Childcare Partnership (CCP) has been running courses on this and is hoping to run more in the future. Keep an eye on the training section of the CCP website. NICVA also has training on the GDPR, follow this link for further information: http://www.nicva.org/gdpr.Pages