Tuairisc ar Staid na hEarnála

Fuair Altram maoiniú ón Pháirtíocht Chúram Leanaí le tabhairt faoi thaighde - State of the Sector - ar thionchar earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge agus le scrúdú a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh an earnáil. Cuideoidh an tuairisc seo le hAltram cás a dhéanamh le ranna rialtais maidir le maoiniú breise a chur ar fáil d'oiliúint agus fhorbairt foirne, cumas sa Ghaeilge san áireamh, rud a chuirfidh go mór le inmharthanacht na hearnála.

Tá Tuarascáil ar Staid Na hEarnála  - a bhí scríofa ag Gerry Conway - foilsithe anois. Lean an nasc seo leis an Achoimre Fheidhmeach a fháil.

 

State of the Sector Report

Altram received funding from the Childcare Partnerships to undertake research - State of the Sector - into the impact of the Irish-medium early years sector and to explore the challenges ahead. This report will help Altram make the case for increased funding for staff training and development, including in Irish language competency, which will improve the sustainability of the sector.

The State of the Sector report - which was written by Gerry Conway - has now been published. Follow this link to access the Executive Summary.