Traenáil um Chosaint Leanaí

1.  Ag coinneáil páiste sábháilte: réamhrá

Tá an cúrsa traenála seo fóirsteanach d’fhostaithe agus d'oibrithe deonacha a bhfuil teagmháil teoranta agus/nó teagmháil indíreach acu le páistí agus daoine óga (e.g. glantóir, rúnaí). Clúdaíonn sé:

 • Feasacht ar chumhdach pháistí
 • Nósanna imeachta chun imní a thuairisciú
 • Cód iompair d’fhostaithe agus oibrithe deonacha

2.  Ag coinneáil páiste sábháilte: traenáil d’fhostaithe agus oibrithe deonacha

Tá an cúrsa seo fóirsteanach d’fhostaithe agus d'oibrithe deonacha a bhfuil teagmháil rialta agus/nó teagmháil dhíreach acu le páistí agus daoine óga (e.g. fostaithe i naíscoileanna; ceannairí óige; oibrithe luathbhlianta). Clúdaíonn sé:

 • Comhthéacs dleathach agus polasaí
 • Mí-úsáid – catagóirí agus táscairí
 • Nósanna imeachta chun imní a thuairisciú
 • Cruthú timpeallacht sábháilte agus páistelárnaithe
 • Coinneáil páiste agus daoine óga sábháilte tríd chóid iompair

3.  Ag coinneáil páiste sábháilte: traenáil do bhainisteoirí, mhaoir agus bhaill choistí

Tá an cúrsa seo fóirsteanach do bhainisteoirí, mhaoir agus bhaill coistí a chuireann gníomhaíochtaí ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga. Clúdaíonn sé:

 • Feasacht ar chumhdach páiste
 • Nósanna imeachta chun imní a thuairisciú
 • Cód iompair d’fhostaithe agus d'oibrithe deonacha
 • Earcaíocht agus bainistíocht fhostaithe agusd' oibrithe deonacha
 • Rúndacht agus sárú cóid iompair
 • Plé le líomhaintí in aghaidh foirne agus d'oibrithe deonacha

4.  Ag coinneáil páiste sábháilte: traenáil oifigigh ceaptha

Leagann an cúrsa teistithe seo amach an comhthéacs dleathach agus déanann sé trácht ar cheisteanna ábhartha. Clúdaíonn sé:

 • Comhthéacs dleathach
 • Ról an Oifigigh Ceaptha
 • Iontaobhas Cúram Sláinte agus Sóisialta – struchtúr agus próisis
 • Ceisteanna maidir le hatreoruithe agus roinnt faisnéise
Training in child protection

Boy

1.  Keeping Children Safe: An Introduction

This training programme is suitable for staff and volunteers who have limited and/or indirect contact with children and young people (e.g. cleaner, secretary). It covers:

 • Awareness of safeguarding children
 • Procedures for reporting concerns
 • Code of behaviour for staff and volunteers

2.  Keeping Children Safe: Training for Staff and Volunteers

This training programme is suitable for staff and volunteers who have regular and/or direct contact with children and young people (e.g. employees in nurseries; youth leaders, early years workers. It covers:

 • Legal and policy context
 • Abuse – categories and indicators
 • Procedures for reporting concerns
 • Creating a safe, child-centred environment
 • Keeping children and young people safe through a code of behaviour

3.  Keeping Children Safe: Training for Managers, Supervisors and Committee Members

This training programme is suitable for managers, supervisors and committee members who offer activities for children and young people. It covers:

 • Awareness of safeguarding children
 • Procedures for reporting concerns
 • Code of behaviour for staff and volunteers
 • Recruitment and management of staff and volunteers
 • Confidentiality and breach of code of behaviour
 • Dealing with allegations against staff and volunteers

4.  Keeping Children Safe: Designated Officer Training

This one day certificated training course outlines the legal context, and explores relevant issues. It covers:

 • Legal context
 • Role of a Designated Officer
 • Health and Social Care Trust - structure and processes
 • Issues concerning referrals and sharing information