Nuacht

Deis maoinithe

Tá deontas nua ar fáil - Getting Ready to Learn. Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil: https://www.gettingreadytolearn.co.uk/aboutus/.

A new grant is available - Getting Ready to Learn. Follow this link for more information: https://www.gettingreadytolearn.co.uk/aboutus/.Cnuasoiliúint - dáta nua - cluster training - new date

Dáta nua don chnuasoiliúint Bhéal Feirste a chuireadh ar cheal - 20.04.2018:  thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training

New date for the Belfast cluster which was cancelled - 20.04.2018: you can register here: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training

 Treanáil ag teacht aníos - upcoming training

Beidh ceardlann bhainistíochta iontach úsáideach ar fáil do choistí atá eagraithe ag an Pháirtíocht Réigiúnach Chúram Leanaí. Tá níos mó eolais ar fáil anseo: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/

There will be a really useful management workshop, available for committees, organised by the Childcare Partnership. More information available here: http://childcarepartnerships.hscni.net/training-quality/*Traneáil curtha siar*

A chairde - de dheasca cúrsaí aimsire, is oth linn a rá go mbeidh orainn an traenáil amárach (02.03.18) a chur siar. 

Regretfully we will have to postpone tomorrows training (02.03.18) because of the bad weather.Deis maoinithe

Tá deontas ar fáil ón Early Years: The Pathway Fund. Lean na naisc seo le níos mó eolais a fháil: 

http://www.early-years.org/pathway-fund/

A grant is available from Early Years: The Pathway Fund. Follow these links for more information

http://www.early-years.org/pathway-fund/

                                                                                                                                                                                                                                               

 Cnuasoiliúint - cluster training

Tá cnuasoiliúint ag teacht aníos ar 26/02/18 agus 02/03/2018. Thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-training.

Cluster training is coming up on 26/02/18 and 02/03/2018. You can register here: https://www.altram.org/cnuasoili%C3%BAint-cluster-trainingTuarascáil bhliantúil Altram

Lean an nasc seo le cóip de thuarascáil bhliantúil Altram 2016-2017 a fheiceáil.

Follow this link to see a copy of Altram's 2016-2017 annual report.Treanáil ag teacht aníos - upcoming training

Tá traenáil Oifigeach Ainmnithe ag teacht aníos ar 05.01.2017. Thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-doifigeach-ainmnithe.

Designated officer training is coming up on 05.01.2017. You can register here: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-doifigeach-ainmnithe.

 Comhdháil Altram 2017 - Altram 2017 conference

Tharla comhdháil Altram - Na Luathbhlianta Gaeilge - Na Buntáistí agus na Dúshláin - ar 27.10.2017. Bhí lá spreagthach ann le scaifte mór daoine (80) ó na hearnálacha: luathbhlianta Gaeilge; tumoideachais agus luathbhlianta. Thug An t-Ollamh Antonella Sorace ón Ollscoil Dún Éideann léargas an-spéisiúil ar an dátheangachas agus bhí ionchur Gerry Conway úsáideach agus ábhartha le plean soiléir don earnáil ag dul ar aghaidh. Labhair Áine Andrews faoi cháipéis nua  - ábhar tacaíochta d'earnáil na luathbhlianta Gaeilge forbartha ag Altram maidir le CCEA Revised Curricular Guidance for Preschool Education 2017. Bhí an plé foscáilte bríomhar le cuid mhór ceisteanna agus moltaí.

Bhí taispeántas grianghrafadóireacht a thaispeán saol sa naíscoileanna ann fosta - bhí rannpháirtaithe ábalta tumoideachas a fheiceáil ag feidhmiú trí na grianghraif.

Míle buíochas don mhaoinitheoir (Páirtíocht Chúram Leanaí), na cainteoirí agus na rannpháirtaithe.

Altram's conference - Irish-medium Early Years - the Benefits and Challenges - took place on 27.10.2017. It was an inspirational day with a large crowd of people (80) from the: Irish-medium early years; immersion education and early years sectors. Professor Antonella Sorace from the University of Edinburgh gave a fascinating insight into bilingualism and Gerry Conway's input was useful and relevant with a clear plan for the sector going forward.  Áine Andrews spoke about a new document - a support document for the Irish-medium early years developed by Altram relating to CCEA Revised Curricular Guidance for Preschool Education 2017. The open discussion was lively with a lot of questions and suggestions.

There was also a photography exhibition which showed life in the naíscoileanna – participants were able to see immersion education in action through the photographs.

Many thanks to the funder (Childcare Partnership), the speakers and participants.Deis maoinithe

Tá deontas caipitiúil ar fáil ón Roinn Oideachais (naíscoileanna reachtúla). Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil: https://www.education-ni.gov.uk/publications/minor-works-applications-gu....

A capital grant is available from Department of Education (statutory nurseries). Follow this link for further information:  https://www.education-ni.gov.uk/publications/minor-works-applications-gu....

 Pages