Nuacht

Tuarascáil bhliantúil Altram

Lean an nasc seo le cóip de thuarascáil bhliantúil Altram 2016-2017 a fheiceáil.

Follow this link to see a copy of Altram's 2016-2017 annual report.Treanáil ag teacht aníos - upcoming training

Tá traenáil Oifigeach Ainmnithe ag teacht aníos ar 05.01.2017. Thig leat clárú anseo: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-doifigeach-ainmnithe.

Designated officer training is coming up on 05.01.2017. You can register here: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-doifigeach-ainmnithe.

 Comhdháil Altram 2017 - Altram 2017 conference

Tharla comhdháil Altram - Na Luathbhlianta Gaeilge - Na Buntáistí agus na Dúshláin - ar 27.10.2017. Bhí lá spreagthach ann le scaifte mór daoine (80) ó na hearnálacha: luathbhlianta Gaeilge; tumoideachais agus luathbhlianta. Thug An t-Ollamh Antonella Sorace ón Ollscoil Dún Éideann léargas an-spéisiúil ar an dátheangachas agus bhí ionchur Gerry Conway úsáideach agus ábhartha le plean soiléir don earnáil ag dul ar aghaidh. Labhair Áine Andrews faoi cháipéis nua  - ábhar tacaíochta d'earnáil na luathbhlianta Gaeilge forbartha ag Altram maidir le CCEA Revised Curricular Guidance for Preschool Education 2017. Bhí an plé foscáilte bríomhar le cuid mhór ceisteanna agus moltaí.

Bhí taispeántas grianghrafadóireacht a thaispeán saol sa naíscoileanna ann fosta - bhí rannpháirtaithe ábalta tumoideachas a fheiceáil ag feidhmiú trí na grianghraif.

Míle buíochas don mhaoinitheoir (Páirtíocht Chúram Leanaí), na cainteoirí agus na rannpháirtaithe.

Altram's conference - Irish-medium Early Years - the Benefits and Challenges - took place on 27.10.2017. It was an inspirational day with a large crowd of people (80) from the: Irish-medium early years; immersion education and early years sectors. Professor Antonella Sorace from the University of Edinburgh gave a fascinating insight into bilingualism and Gerry Conway's input was useful and relevant with a clear plan for the sector going forward.  Áine Andrews spoke about a new document - a support document for the Irish-medium early years developed by Altram relating to CCEA Revised Curricular Guidance for Preschool Education 2017. The open discussion was lively with a lot of questions and suggestions.

There was also a photography exhibition which showed life in the naíscoileanna – participants were able to see immersion education in action through the photographs.

Many thanks to the funder (Childcare Partnership), the speakers and participants.Deis maoinithe

Tá deontas caipitiúil ar fáil ón Roinn Oideachais (naíscoileanna reachtúla). Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil: https://www.education-ni.gov.uk/publications/minor-works-applications-gu....

A capital grant is available from Department of Education (statutory nurseries). Follow this link for further information:  https://www.education-ni.gov.uk/publications/minor-works-applications-gu....

 Ceardlann bhainistíochta 2017

Cuireadh ceardlann bhainistíochta Altram ar fáil Dé Sathairn 7ú Deireadh Fómhair. D’fhreastal 30 duine ó suíomhanna lán-Gheailge ar an cheardlann agus bhí ionchur na gcainteoirí (Jill Garland ETI agus Jim McCarter Labour Relations Agency) inspéise agus ábhartha.

Ár mbuíochas do na cainteoirí, rannpháirtithe uilig agus do Chomhairle na Gaelscolaíochta a chuidigh leis an cheardlann a chur ar fáil. 

Thug an Pháirtíocht Chúram Leanaí deontas don imeacht seo.

Altram management workshop took place on Saturday 7th October. Thirty people from Irish medium settings attended and the input from speakers (Jill Garland ETI and Jim McCarter Labour Relations Agency) was interesting and relevant.

Thanks to all speakers, participants and Comhairle na Gaelscolaíochta who helped to organise the event.

The Childcare Partnership gave a grant for this event.Comhdháil Altram - Altram Conference 2018

Comhdháil / Conference

 

12ú Deireadh Fómhair 2018 / 12th October 2018

 

Óstán Dunsilly, Aontroim / Dunsilly Hotel Antrim

Clár an lae / Programme for the day

 

 

9.15 - 9.50                 Tae/caife agus clárú / Tea/coffee and registration

 

9.50 - 10.00               Intreoir agus fáilte / Introduction and welcome

                                    Clár an lae / Programme for the day

                                Altram Chairperson

10.00 - 12.15             The Impact of Adverse Childhood Experiences

                                   Presentation and discussion          

                       Connected for Life  

           

12.15 - 1.15              Lón / Lunch

 

1.15 – 2.15                 CCEA Preschool Curricular Guidance (2018):      

                                   Irish-medium Support Material

                                   Launch and workshop for Practitioners

                               Áine Andrews

 

2.15                            Deireadh na Comhdhála / Conference Close

                             Áine Andrews

 

 Deontas nua

Tá deontas nua Eorpach (Síocháin IV) ar fáil. Lean an nasc seo le níos mó eolais a fheiceáil.

 

A new European grant is available (Peace IV). Follow this link to see more information.Cruinniú cinn bhliana

Beidh cruinniú cinn bhliana Altram ag tarlú ar an 9ú Deireadh Fómhair 2017 ar 4:00 in oifig Altram, Béal Feirste. Mas suim leat freastal air, gabh i dteagmháil linn ar: eolas@altram.org

Altram’s Annual General Meeting (AGM) will take place at 4.00 pm in Altram's Belfast office. If you are interested in attending, contact: eolas@altram.org.Féilire 2017 - 2018

     Tá féilire 2017-2018 ar fáil ar líne anois ag: 

     www.altram.org/%C3%A1iseanna-taca%C3%ADochta.

 

     The 2017-2018 calendar is  now avalaible online at: 

     www.altram.org/%C3%A1iseanna-taca%C3%ADochta.

 

 Imeachtaí atá ag teacht aníos - fómhar 2017

Ceardlann bhainistíochta
Beidh ceardlann bhainistíochta ag tarlú ar an 7.10.17 i nÓstán Ghleann Abhainn, An Chorr Chríochach. Beidh Jill Garland ón Roinn Chigireachta ag plé chúrsaí cigireachta mar a bhaineann sé le coistí in earnáil na naíscolaíochta. Beidh ionchur agus seisiún ceisteanna agus freagraí ann leis an Ghníomhaireacht um Chaidreamh Oibreachais fosta le gach ábhar faoi bhainistíocht na naíscoile a phlé.

Management workshop
A management workshop will be taking place in the Glenavon Hotel in Cookstown on 7.10.2017. Jill Garland from the Education Training Inspectorate will be discussing inspections as they impact on committees in the naíscoil sector. There will also be input and a question and answer session with the Labour Relations Agency to discuss every aspect of managing a naíscoil.

 

Comhdháil: Luathbhlianta lán-Ghaeilge - buntáistí agus dúshláin

Dáta: 27.10.2017

Am: 9.00 am – 1.30 pm

Áit: Óstán Dunsilly, Aontroim

Cainteoirí: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (Stáid na hEarnála) agus Áine Andrews (Altram).

Conference: Irish medium early years - benefits and challenges

Date: 27.10.17

Time: 9.00 am – 1.30 pm

Place: Dunsilly Hotel, Antrim

Speakers: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (State of the Sector) and Áine Andrews (Altram).Pages