Nuacht

Ceardlann bhainistíochta 2017

Cuireadh ceardlann bhainistíochta Altram ar fáil Dé Sathairn 7ú Deireadh Fómhair. D’fhreastal 30 duine ó suíomhanna lán-Gheailge ar an cheardlann agus bhí ionchur na gcainteoirí (Jill Garland ETI agus Jim McCarter Labour Relations Agency) inspéise agus ábhartha.

Ár mbuíochas do na cainteoirí, rannpháirtithe uilig agus do Chomhairle na Gaelscolaíochta a chuidigh leis an cheardlann a chur ar fáil. 

Thug an Pháirtíocht Chúram Leanaí deontas don imeacht seo.

Altram management workshop took place on Saturday 7th October. Thirty people from Irish medium settings attended and the input from speakers (Jill Garland ETI and Jim McCarter Labour Relations Agency) was interesting and relevant.

Thanks to all speakers, participants and Comhairle na Gaelscolaíochta who helped to organise the event.

The Childcare Partnership gave a grant for this event.Comhdháil Altram - Altram Conference 2018

Comhdháil / Conference

 

12ú Deireadh Fómhair 2018 / 12th October 2018

 

Óstán Dunsilly, Aontroim / Dunsilly Hotel Antrim

Clár an lae / Programme for the day

 

 

9.15 - 9.50                 Tae/caife agus clárú / Tea/coffee and registration

 

9.50 - 10.00               Intreoir agus fáilte / Introduction and welcome

                                    Clár an lae / Programme for the day

                                Altram Chairperson

10.00 - 12.15             The Impact of Adverse Childhood Experiences

                                   Presentation and discussion          

                       Connected for Life  

           

12.15 - 1.15              Lón / Lunch

 

1.15 – 2.15                 CCEA Preschool Curricular Guidance (2018):      

                                   Irish-medium Support Material

                                   Launch and workshop for Practitioners

                               Áine Andrews

 

2.15                            Deireadh na Comhdhála / Conference Close

                             Áine Andrews

 

 Deontas nua

Tá deontas nua Eorpach (Síocháin IV) ar fáil. Lean an nasc seo le níos mó eolais a fheiceáil.

 

A new European grant is available (Peace IV). Follow this link to see more information.Cruinniú cinn bhliana

Beidh cruinniú cinn bhliana Altram ag tarlú ar an 9ú Deireadh Fómhair 2017 ar 4:00 in oifig Altram, Béal Feirste. Mas suim leat freastal air, gabh i dteagmháil linn ar: eolas@altram.org

Altram’s Annual General Meeting (AGM) will take place at 4.00 pm in Altram's Belfast office. If you are interested in attending, contact: eolas@altram.org.Féilire 2017 - 2018

     Tá féilire 2017-2018 ar fáil ar líne anois ag: 

     www.altram.org/%C3%A1iseanna-taca%C3%ADochta.

 

     The 2017-2018 calendar is  now avalaible online at: 

     www.altram.org/%C3%A1iseanna-taca%C3%ADochta.

 

 Imeachtaí atá ag teacht aníos - fómhar 2017

Ceardlann bhainistíochta
Beidh ceardlann bhainistíochta ag tarlú ar an 7.10.17 i nÓstán Ghleann Abhainn, An Chorr Chríochach. Beidh Jill Garland ón Roinn Chigireachta ag plé chúrsaí cigireachta mar a bhaineann sé le coistí in earnáil na naíscolaíochta. Beidh ionchur agus seisiún ceisteanna agus freagraí ann leis an Ghníomhaireacht um Chaidreamh Oibreachais fosta le gach ábhar faoi bhainistíocht na naíscoile a phlé.

Management workshop
A management workshop will be taking place in the Glenavon Hotel in Cookstown on 7.10.2017. Jill Garland from the Education Training Inspectorate will be discussing inspections as they impact on committees in the naíscoil sector. There will also be input and a question and answer session with the Labour Relations Agency to discuss every aspect of managing a naíscoil.

 

Comhdháil: Luathbhlianta lán-Ghaeilge - buntáistí agus dúshláin

Dáta: 27.10.2017

Am: 9.00 am – 1.30 pm

Áit: Óstán Dunsilly, Aontroim

Cainteoirí: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (Stáid na hEarnála) agus Áine Andrews (Altram).

Conference: Irish medium early years - benefits and challenges

Date: 27.10.17

Time: 9.00 am – 1.30 pm

Place: Dunsilly Hotel, Antrim

Speakers: Antonella Sorace (Bilingualism Matters); Gerry Conway (State of the Sector) and Áine Andrews (Altram).Leabhar rolla

Beidh leabhar rolla nua ar fáil ag an chnuasoiliúint atá ag teacht aníos - cosnóidh sé £4/£5 (ball/neamh-bhall).

A new roll book will be available at the upcoming cluster training – it costs £4/£5 (member/non member).Clár treanála

Tá clár traenála Altram 2017-2018 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2017-2018 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2017-2018 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2017-2018 training dates.  Téarma nua

Beidh an téarma nua ag toiseacht ar ball. Tá treoirlínte ar fáil ón Roinn Oideachais maidir le ‘Ionduchtú agus Aistriú’ agus tá siad ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Lean an nasc seo le cóip a fheiceáil.

Tús maith leath na hoibre!

The new term will be starting soon. Guidelines are available from the Department of Education on the ‘Induction and Transition’ process and they’re available in Irish and English. Follow this link to see a copy.

Well begun is half done!

https://www.education-ni.gov.uk/publications/guidance-induction-and-transition-pre-school-education-and-year-oneTá traenáil ag teacht aníos....

Cnuasoiliúint
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Béal Feirste
30.08.17 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh muid ag amharc siar ar an bhliain a bhí againn agus ag déanamh réidh don bhliain úr fríd na seisiúin seo.

Beidh muid ag plé na hathruithe a bhaineann leis an phróiséas féin-mheasúnaithe agus ISEF.

Cluster Training
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.17 Rathmore Centre, Derry
We will be looking back on the year and preparing for the new academic year throughout these sessions.
We will be discussing the changes associated with the Self-Evaluation process and ISEF.

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 24.08.17 in An Carn.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 24.08.17 in An Carn

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-l%C3%BAnasa-2017Pages