Nuacht

Leabhar rolla

Beidh leabhar rolla nua ar fáil ag an chnuasoiliúint atá ag teacht aníos - cosnóidh sé £4/£5 (ball/neamh-bhall).

A new roll book will be available at the upcoming cluster training – it costs £4/£5 (member/non member).Clár treanála

Tá clár traenála Altram 2017-2018 ar fáil anois. Lean an nasc seo le cóip de dhátaí traenála 2017-2018 a fheiceáil.                                                                        

Altram’s 2017-2018 training programme is available now. Follow this link to see a copy of 2017-2018 training dates.  Téarma nua

Beidh an téarma nua ag toiseacht ar ball. Tá treoirlínte ar fáil ón Roinn Oideachais maidir le ‘Ionduchtú agus Aistriú’ agus tá siad ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla. Lean an nasc seo le cóip a fheiceáil.

Tús maith leath na hoibre!

The new term will be starting soon. Guidelines are available from the Department of Education on the ‘Induction and Transition’ process and they’re available in Irish and English. Follow this link to see a copy.

Well begun is half done!

https://www.education-ni.gov.uk/publications/guidance-induction-and-transition-pre-school-education-and-year-oneTá traenáil ag teacht aníos....

Cnuasoiliúint
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Béal Feirste
30.08.17 Ionad Ráth Mór, Doire

Beidh muid ag amharc siar ar an bhliain a bhí againn agus ag déanamh réidh don bhliain úr fríd na seisiúin seo.

Beidh muid ag plé na hathruithe a bhaineann leis an phróiséas féin-mheasúnaithe agus ISEF.

Cluster Training
29.08.17 Gaelscoil na bhFál, Belfast
30.08.17 Rathmore Centre, Derry
We will be looking back on the year and preparing for the new academic year throughout these sessions.
We will be discussing the changes associated with the Self-Evaluation process and ISEF.

Cosaint Leanaí
Beidh traenáil Cosaint Leanaí ag tarlú ar an 24.08.17 in An Carn.

Safeguarding
Safeguarding training will take place on the 24.08.17 in An Carn

Beidh leabhair rolla agus féilirí ar fáil ag an traenáil seo.

Roll books and calendars will be available at this training.

Claraigh don traenáil seo ag: https://www.altram.org/traen%C3%A1il-l%C3%BAnasa-2017Tuismitheoirí - ParentsDeis oiliúna

Beidh People 1st ag cur oiliúna ar fáil ina bheas siad ag plé an dóigh le himní agus gearáin a láimhseáil i suíomhanna lán-Ghaeilge. Déan teagmháil le Brenda Kernaghan: r-phost: b.kernaghan@people-1st.co.uk le níos mó eolais a fháil.

People 1st will be delivering training where they will give advice about handling concerns and complaints in Irish-medium settings. Contact Brenda Kernaghan: email: b.kernaghan@people-1st.co.uk for further information.

 

 Fáilte Nic!

Thosaigh riarthóir nua i nAltram ar 24.05.17. Nic Sadlier an t-ainm atá air agus tá sé ag obair san earnáil Ghaeilge le tuairim is fiche bliain anois, obair a chuimsíonn na healaíona, oideachas, na meáin Ghaeilge agus abhcóideacht. Chomh maith leis sin, tá céim aige i dTeanga agus Litríocht na Gaeilge ó Ollscoil Uladh.

A new administrator started in Altram on 24.05.17. He is called Nic Sadlier and he has been working in the Irish language sector for around 20 years now, work that includes the arts, education, Irish media and advocacy. As well as that, he has a degree in Irish Language and Literature from Ulster University.

 

 Cá bhfuil Lúlú?

D'fhorbair Altram áis nua don chlár SureStart, scéal d'arb ainm Cá bhfuil Lúlú?. Is áis do chleachtóirí é agus tugann sé tacaíocht do luathfhorbairt scileanna teanga i bpáistí a bheadh taobh istigh de Chlár Forbartha SureStart don aoisghrúpa 2-3 bliana. Tugtar deis sa leabhar seo roinnt eochairfhocal agus bunabairtí tábhachtacha Gaeilge a chur i láthair páistí agus a chleachtadh taobh istigh de chomhtheacs scéal tharraingtigh. Beidh ceardlainne scealaíochta Cá bhfuil Lúlú? ag tarlú fríd seisiúin Stay & Play de chuid SureStart. Táthar ag dúil go mbeidh an áis seo tairbheach i ngach suíomh oideachais lán-Ghaeilge do pháistí sna luathbhlianta. Beidh cóip ar fáil ó leabharlann Altram. Rinne Trisha Deery na léaráidí daite bríomhara don áis seo. Lean an nasc seo le cóip a fheiceáil agus lean an nasc seo le cóip den leabhar amhrán a théann leis an áis a fheiceáil. 

Altram has developed a new resource for the SureStart programme, a story called Cá bhfuil Lúlú?. It is a resource for practitioners which supports the development of emerging language skills among children within the SureStart Developmental Programme for 2-3 Year Olds. The book provides an opportunity to introduce and practise some key words and sentence patterns in Irish, within the context of an attractive story format. Cá bhfuil Lúlú? storytelling workshops will take place during SureStart Stay & Play sessions. It is hoped that this resource will be useful for all Irish-medium Early Years settings. It is available from the Altram library. Trisha Deery designed the colourful and lively illustrations for this resource. Follow this link to see a copy and follow this link  to see a copy of the song book which goes with the resource.

 

 Staid na hEarnála

Tá Tuarascáil ar Staid Na hEarnála - tuarascáil straitéiseach faoi earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge - a bhí scríofa ag Gerry Conway, foilsithe anois. Lean an nasc seo leis an Achoimre Fheidhmeach a fháil.

The State of the Sector report - a strategic report on the Irish-medium early years sector - which was written by Gerry Conway, has now been published. Follow this link to access the Executive Summary.

 Seimineár 2017/2017 seminar

Beidh seimineár 2017 Altram - darb ainm Ag Cothú an Chruthaitheacht - ag dul ar aghaidh ar 26ú Bealtaine 2017 sa 'Cohannon Inn' i nDún Geanainn. Ócáid bhríomhar agus chruthaitheach a bheas i gceist.  Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil.

Altram's 2017 seminar - entitled Nurturing Creativity - will take place on 26th May 2017 in the Cohannon Inn in Dungannon. It will be a lively and creative event. Follow this link for further information.

 

 Pages