Nuacht

Tuismitheoirí - ParentsDeis oiliúna

Beidh People 1st ag cur oiliúna ar fáil ina bheas siad ag plé an dóigh le himní agus gearáin a láimhseáil i suíomhanna lán-Ghaeilge. Déan teagmháil le Brenda Kernaghan: r-phost: b.kernaghan@people-1st.co.uk le níos mó eolais a fháil.

People 1st will be delivering training where they will give advice about handling concerns and complaints in Irish-medium settings. Contact Brenda Kernaghan: email: b.kernaghan@people-1st.co.uk for further information.

 

 Fáilte Nic!

Thosaigh riarthóir nua i nAltram ar 24.05.17. Nic Sadlier an t-ainm atá air agus tá sé ag obair san earnáil Ghaeilge le tuairim is fiche bliain anois, obair a chuimsíonn na healaíona, oideachas, na meáin Ghaeilge agus abhcóideacht. Chomh maith leis sin, tá céim aige i dTeanga agus Litríocht na Gaeilge ó Ollscoil Uladh.

A new administrator started in Altram on 24.05.17. He is called Nic Sadlier and he has been working in the Irish language sector for around 20 years now, work that includes the arts, education, Irish media and advocacy. As well as that, he has a degree in Irish Language and Literature from Ulster University.

 

 Cá bhfuil Lúlú?

D'fhorbair Altram áis nua don chlár SureStart, scéal d'arb ainm Cá bhfuil Lúlú?. Is áis do chleachtóirí é agus tugann sé tacaíocht do luathfhorbairt scileanna teanga i bpáistí a bheadh taobh istigh de Chlár Forbartha SureStart don aoisghrúpa 2-3 bliana. Tugtar deis sa leabhar seo roinnt eochairfhocal agus bunabairtí tábhachtacha Gaeilge a chur i láthair páistí agus a chleachtadh taobh istigh de chomhtheacs scéal tharraingtigh. Beidh ceardlainne scealaíochta Cá bhfuil Lúlú? ag tarlú fríd seisiúin Stay & Play de chuid SureStart. Táthar ag dúil go mbeidh an áis seo tairbheach i ngach suíomh oideachais lán-Ghaeilge do pháistí sna luathbhlianta. Beidh cóip ar fáil ó leabharlann Altram. Rinne Trisha Deery na léaráidí daite bríomhara don áis seo. Lean an nasc seo le cóip a fheiceáil agus lean an nasc seo le cóip den leabhar amhrán a théann leis an áis a fheiceáil. 

Altram has developed a new resource for the SureStart programme, a story called Cá bhfuil Lúlú?. It is a resource for practitioners which supports the development of emerging language skills among children within the SureStart Developmental Programme for 2-3 Year Olds. The book provides an opportunity to introduce and practise some key words and sentence patterns in Irish, within the context of an attractive story format. Cá bhfuil Lúlú? storytelling workshops will take place during SureStart Stay & Play sessions. It is hoped that this resource will be useful for all Irish-medium Early Years settings. It is available from the Altram library. Trisha Deery designed the colourful and lively illustrations for this resource. Follow this link to see a copy and follow this link  to see a copy of the song book which goes with the resource.

 

 Staid na hEarnála

Tá Tuarascáil ar Staid Na hEarnála - tuarascáil straitéiseach faoi earnáil na luathbhlianta lán-Ghaeilge - a bhí scríofa ag Gerry Conway, foilsithe anois. Lean an nasc seo leis an Achoimre Fheidhmeach a fháil.

The State of the Sector report - a strategic report on the Irish-medium early years sector - which was written by Gerry Conway, has now been published. Follow this link to access the Executive Summary.

 Seimineár 2017/2017 seminar

Beidh seimineár 2017 Altram - darb ainm Ag Cothú an Chruthaitheacht - ag dul ar aghaidh ar 26ú Bealtaine 2017 sa 'Cohannon Inn' i nDún Geanainn. Ócáid bhríomhar agus chruthaitheach a bheas i gceist.  Lean an nasc seo le níos mó eolais a fháil.

Altram's 2017 seminar - entitled Nurturing Creativity - will take place on 26th May 2017 in the Cohannon Inn in Dungannon. It will be a lively and creative event. Follow this link for further information.

 

 Deis maoinithe

D'oscail an Roinn Sláinte deontas nua do thionscnaimh luathbhlianta. Féach thíos d'eolas.

The Department of Health has opened a new grant for early years projects. See below for information.

 

The Department of Health has opened its longstanding Training Support Fund for the voluntary and community sector to:

 • applications from registered early years/childcare providers in the voluntary and community sector
 • whose managers and deputy managers have been in post since at least March 1st 2017
 • and who are currently non-compliant with the requirement to have completed at QCF Level 5 Diploma in Child Care, Learning and Development or Playwork.

Please note that applications for funding from the Training Support Programme 2017/18 must be submitted by email to the Office of Social Services, oss@health-ni.gov.uk by Friday 5 May 2017.Staid na hEarnála

Tá ceardlanna ag dul go maith maidir leis an tuairisc tábhachtach seo: Staid na hEarnála. Beidh suirbhé le líonadh amach ag gach suíomh sa réigiún agus ag geallsealbhóirí ábhartha. Tá na freagraí go dtí seo ag tabhairt pictiúr iontach suimiúil agus léargasach faoin earnáil.
 

State of the Sector

Workshops for the important State of the Sector report are going well. Each setting in the region and relevant stakeholders will have a survey to fill out. Responses up to now are giving an interesting and insightful picture of the sector.Ceol Leat!

Ceol Leat!, foilseachán ildaite amhrán agus rannta Altram, le ceannacht ar £10 ó:

 

 • Cultúrlann Uí Chanáin (Doire)
 • Cultúrlann McAdam Ó Fiaich (Béal Feirste)
 • An Carn (Machaire Rátha)
 • Ionad Cois Locha (Dún na nGall)
 • An Siopa Gaeilge (Dún na nGall)

  Ceol Leat!, Altram's colourful publication of songs and rhymes, is available to buy for £10 at:

   
  • Cultúrlann Uí Chanáin (Derry)
  • Cultúrlann McAdam Ó Fiaich (Belfast)
  • An Carn (Maghera)
  • Dunlewey Cenre (Donegal)
  • An Siopa Gaeilge (Donegal)


  Pages